Διακυβερνητική Επιτροπή για την προώθηση της Επιστροφής Πολιτιστικών Αγαθών στις Χώρες Προέλευσής τους


Για τη διαχείριση περιπτώσεων που δεν εμπίπτουν στις πρόνοιες της Σύμβασης του 1970 ή άλλων διεθνών συμφωνιών, το 1978 η UNESCO προχώρησε στο σχηματισμό μιας Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Προώθηση της Επιστροφής Πολιτιστικών Αγαθών στις Χώρες Προέλευσής τους. Αυτή η πλατφόρμα διαπραγματεύσεων, διαμεσολάβησης και συνδιαλλαγής έχει στόχο να διευκολύνει την επιστροφή αγαθών όπως τα μάρμαρα του Παρθενώνα, και να αναπτύξει παράλληλα μέσα πρόληψης και ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με την προσπάθεια καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας πολιτιστικών αγαθών. Η εν λόγω Επιτροπή αποτελείται από 22 κράτη μέλη και ο ρόλος της είναι κυρίως συμβουλευτικός, καθώς παρέχει το πλαίσιο για διαπραγμάτευση, αναζητά τρόπους για διευκόλυνση των διμερών και πολυμερών συνεργασιών με στόχο την αποκατάσταση ή επιστροφή πολιτιστικών αγαθών και, τέλος, την ενημέρωση του κοινού σχετικά με το θέμα. Ωστόσο οι συστάσεις της Επιτροπής που αφορούν σε διακρατικές διαφωνίες δεν είναι νομικά δεσμευτικές.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Δρ Δέσπω Πηλείδου
Τμήμα Αρχαιοτήτων
Μουσείου 1, Λευκωσία 1516, Τ.Θ: 22024
Τηλ.: +357 22865806