Παγκόσμια Πολιτιστική και Φυσική Κληρονομιά


Αναγνωρίζοντας την αλληλεπίδραση φύσης - ανθρώπου και τη θεμελιώδη ανάγκη διατήρησης της ισορροπίας ανάμεσα στα δύο, η UNESCO εισήγαγε την έννοια της «Παγκόσμιας Κληρονομιάς» με την ομώνυμη Σύμβαση, τονίζοντας ταυτόχρονα την ανάγκη συνεργασίας όλων των κρατών μελών για τη διατήρηση πολιτιστικών αγαθών και φυσικού περιβάλλοντος εξαιρετικής αξίας για την ανθρωπότητα. Από το 1992 τη Σύμβαση διαχειρίζεται το Κέντρο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, που εδρεύει στο Παρίσι, και το οποίο είναι το σημείο αναφοράς και συντονιστής των θεμάτων παγκόσμιας κληρονομιάς σε διεθνές επίπεδο.

Η έννοια της Παγκόσμιας Κληρονομιάς έχει αποκτήσει μεγάλη σημασία και είναι σήμερα ευρέως διαδεδομένη. Η UNESCO ενθαρρύνει την υποβολή αιτήσεων για συμπερίληψη στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς και τη διαμόρφωση σχεδίων διαχείρισης και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης των μνημείων ώστε να λαμβάνονται τα ανάλογα μέτρα προστασίας. Για το σκοπό αυτό επιδιώκεται η διεθνής συνεργασία, η ανταλλαγή εμπειριών και παροχή τεχνογνωσίας σε κράτη με εγγεγραμμένα μνημεία, και, σε ορισμένες περιπτώσεις παρέχεται οικονομική βοήθεια για σκοπούς προστασίας των μνημείων και λήψη μέτρων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.


Σχετικά Έγγραφα