Κύπρος & UNESCO


Η UNESCO είναι ο Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός και Πολιτιστικός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Μέσα από τις δράσεις της, η UNESCO αποσκοπεί στη δημιουργία συνθηκών που θα διευκολύνουν το διάλογο μεταξύ των διαφορετικών πολιτισμών και των λαών του κόσμου, στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού για τις αξίες και την κληρονομιά του καθενός. Μόνο μέσα από το διάλογο και την ειρηνική συμβίωση θα καταστεί δυνατή η επίτευξη του παγκόσμιου οράματος για αειφόρο ανάπτυξη, προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και περιορισμό της φτώχειας, που βρίσκονται στο επίκεντρο της αποστολής του Οργανισμού.

Οι γενικότεροι και ειδικότεροι στόχοι της διεθνούς κοινότητας – όπως ορίζονται σε διεθνείς συμφωνίες για αναπτυξιακούς στόχους (όπως οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας- MDG) διέπουν όλες τις στρατηγικές και τις δράσεις της UNESCO. Στόχος της είναι να συμβάλει στην υλοποίηση των στόχων αυτών μέσα από τους ειδικούς τομείς αρμοδιότητας του Οργανισμού, που είναι: η Εκπαίδευση, οι Επιστήμες, ο Πολιτισμός, η Επικοινωνία και η Πληροφόρηση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε δύο παγκόσμιες προτεραιότητες: την Αφρική και την Ισότητα των Φύλων.

Η UNESCO αποτελείται σήμερα από 195 κράτη-μέλη και 9 Εταιρικά Μέλη. Η έδρα του Οργανισμού βρίσκεται στο Παρίσι.

Η Κύπρος έγινε κράτος-μέλος της UNESCO στις 6 Φεβρουαρίου 1961.

 

Περισσότερες πληροφορίες: