Επιχορηγήσεις - Υποτροφίες


Η Επιτροπή προωθεί και συντονίζει τη συμμετοχή της Κύπρου στα διάφορα προγράμματα Υποτροφιών της UNESCO, που έχουν ως στόχο την ενημέρωση, επιμόρφωση και περαιτέρω κατάρτιση των υπότροφων σε τομείς που άπτονται της αρμοδιότητας του Οργανισμού. Όλες οι υποτροφίες που προκηρύσσονται αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή έχει την ευθύνη προώθησης και συντονισμού του κυριότερου προγράμματος χρηματοδότησης του Οργανισμού, του Προγράμματος Συμμετοχής (Participation Programme), το οποίο επίσης προκηρύσσεται ανά διετία και αποτελεί το βασικό εργαλείο για χρηματοδότηση δράσεων στους τομείς δραστηριοποίησης του Οργανισμού στα κράτη μέλη.

 

Για περισσότερες πληροφορίες: