Εθνική Επιτροπή


Ιστορικό

Η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή για τον Εκπαιδευτικό, Επιστημονικό και Πολιτιστικό Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών - UNESCO αποτελεί το σημείο επαφής του Οργανισμού στην Κύπρο.

Η Κύπρος έγινε κράτος-μέλος της UNESCO στις 6 Φεβρουαρίου 1961. H Κυπριακή Εθνική Επιτροπή ιδρύθηκε ως σώμα στις 15 Φεβρουαρίου 1962, σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη της UNESCO. Λειτουργούσε υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών μέχρι το 2001, έτος κατά το οποίο το Υπουργικό Συμβούλιο, με την Απόφασή του υπ' Αριθμό 53.621, αποφάσισε η αρμοδιότητα για θέματα UNESCO να μεταφερθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Ένα χρόνο αργότερα, το Υπουργικό Συμβούλιο, με την Απόφασή του υπ' αριθμό 55.199, ενέκρινε το τροποποιημένο καταστατικό και τον προϋπολογισμό της Επιτροπής. Κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής το 2004, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε με την Απόφασή του υπ’ αριθμό 59.823 το αναθεωρημένο καταστατικό της Επιτροπής.

Με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου 81.711 ημ/νίας 25/11/2016 δημιουργήθηκε το Ίδρυμα «Κυπριακή Εθνική Επιτροπή για την UNESCO», το οποίο και ανέλαβε τη συνέχιση των δραστηριοτήτων και ενεργειών που αφορούν την Εθνική Επιτροπή της Κύπρου για την UNESCO.  Στις 23/05/2018 ολοκληρώθηκε η διαδικασία για τη δημιουργία του Ιδρύματος, με την εγγραφή του στον Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων Επαρχίας Λευκωσίας και την έκδοση του σχετικού Πιστοποιητικού Εγγραφής Ιδρύματος «Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO»

Η Επιτροπή στεγάζεται στα γραφεία των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και εργοδοτεί δύο Λειτουργούς για τις ανάγκες λειτουργίας της.


Σκοποί - Αρμοδιότητες

Οι σκοποί του Ιδρύματος είναι η προβολή και προώθηση του έργου της UNESCO και η διάδοση των αρχών, σκοπών, επιδιώξεων και προγραμμάτων της και, ειδικότερα, χωρίς όμως περιορισμό της γενικότητας των πιο πάνω σκοπών, οι σκοποί αυτοί περιλαμβάνουν τους ακόλουθους:

α) Την υλοποίηση της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου 81.711 ημ/νίας 25/11/2016 για δημιουργία του Ιδρύματος «Κυπριακή Εθνική Επιτροπή για την UNESCO» το οποίο αναλαμβάνει τη συνέχιση των μέχρι σήμερα δραστηριοτήτων, και ενεργειών που αφορούν την Εθνική Επιτροπή της Κύπρου για την UNESCO.

β) Την προβολή και προώθηση του έργου της UNESCO και τη διάδοση των αρχών, σκοπών, επιδιώξεων και προγραμμάτων της, ήτοι τη συμβολή στη δημιουργία πολιτισμού ειρήνης και ασφάλειας μέσω της προαγωγής και αναβάθμισης της Επιστήμης, της Εκπαίδευσης και του Πολιτισμού.

γ) Τη συνεργασία με όλα τα Υπουργεία και τις Υπηρεσίες της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και με ημικρατικούς και μη κυβερνητικούς Οργανισμούς, Ιδρύματα και Σωματεία που οι δραστηριότητες τους σχετίζονται με εκείνες της UNESCO, με σκοπό τη διαμόρφωση και επιτυχή εφαρμογή των προγραμμάτων της UNESCO στην Κύπρο.

δ) Τη λειτουργία του Ιδρύματος ως συμβουλευτικού σώματος προς την Κυβέρνηση σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της UNESCO. 

ε) Την ενθάρρυνση της συμμετοχής κυβερνητικών ή μη κυβερνητικών φορέων και ατόμων στη διαμόρφωση και εφαρμογή των προγραμμάτων της UNESCO, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αναγκαία για την UNESCO  πνευματική, επιστημονική, καλλιτεχνική και διοικητική βοήθεια.

στ) Τη διαφώτιση της κοινής γνώμης για τους σκοπούς, προγράμματα και δραστηριότητες της UNESCO. Για τον σκοπό αυτό, το Ίδρυμα ενημερώνει τα Μ.Μ.Ε, ετοιμάζει έντυπα για πληροφόρηση σχετικά με τους σκοπούς της UNESCO, και ενημερώνει συνεχώς βιβλιοθήκη, σχετική με τα αντικείμενα του Ιδρύματος.

ζ) Την ανάπτυξη επαφών και συνεργασίας με τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην UNESCO, την έδρα της UNESCΟ στο Παρίσι, περιφερειακά γραφεία της UNESCO, Διακυβερνητικές Επιτροπές, άλλες Εθνικές Επιτροπές και άλλα ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα με ανάλογους τομείς δραστηριότητας, στα πλαίσια των σκοπών της UNESCO. Η συνεργασία αυτή, περιλαμβάνει κοινές διοργανώσεις, έρευνες, σεμινάρια, ανταλλαγές πληροφοριών.

η) Την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βασικών ελευθεριών του ανθρώπου, στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

θ) Την ανάληψη πρωτοβουλιών και τη συμμετοχή σε δραστηριότητες/ διοργανώσεις, οι οποίες διευκολύνουν το έργο της UNESCO σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.

ι) Τη λειτουργία του Ιδρύματος ως καναλιού επικοινωνίας και η ενθάρρυνση σε εθνικό επίπεδο του διακλαδικού και διαθεματικού διαλόγου μεταξύ ιδρυμάτων και σωμάτων που έχουν σχέση με τον πολιτισμό, την ειρήνη, τις θετικές επιστήμες και την εκπαίδευση.

κ) Τη συμμετοχή των αρμόδιων εκάστοτε μελών του Ιδρύματος στις Γενικές Συνελεύσεις και άλλα συνέδρια της UNESCO για εκπροσώπηση της Κύπρου, η  ενημέρωση των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και οργανισμών για τις αποφάσεις και τις συμβάσεις οι οποίες υιοθετούνται από τη Γενική Συνέλευση της UNESCO και η ενθάρρυνση της υιοθέτησης όσων αφορούν και κρίνονται ωφέλιμες για την Κύπρο.

λ) Την παροχή στην UNESCO πληροφοριών τις οποίες χρειάζεται, εφόσον της ζητηθεί, για θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, τεχνολογίας και επιστήμης σε εθνικό επίπεδο. Για το σκοπό αυτό το Ίδρυμα αποστέλλει αξιολογήσεις, απαντήσεις σε έρευνες, ερωτηματολόγια και παραπέμπει στην αρμόδια υπηρεσία για το εκάστοτε θέμα.

μ) Τη συνεχή μέριμνα για τα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της UNESCO, ήτοι την προστασία, διαφύλαξη και προβολή της Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε όλες της τις εκφάνσεις, την εξέλιξη και συνεργασία στην εκπαίδευση και την επιστήμη, τη συνεργασία μεταξύ των λαών στα πλαίσια του διαπολιτισμικού διαλόγου και τη διάδοση γνώσης η οποία αφορά τους πιο πάνω τομείς.

ν) Την ενημέρωση και προώθηση, με εκδόσεις ή/και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, του πολιτισμού, της ιστορίας, της εκπαίδευσης, των επιστημών και τεχνολογιών.

ξ) Γενικά, τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης ή δραστηριότητας,  την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι έχει σχέση ή συμβάλλει στην επίτευξη των σκοπών του Ιδρύματος και/ή στην αποτελεσματικότερη άσκηση των εξουσιών του, στα πλαίσια των διατάξεων του Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμου Ν.104(Ι)2017 όπως τυχόν θα τροποποιηθεί. 


Σύνθεση

Η Επιτροπή απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τα Μέλη. Ο Πρόεδρος διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Τα Μέλη της Επιτροπής είναι εκπρόσωποι των ακόλουθων Υπουργείων/Υπηρεσιών/Φορέων: 

  • Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

  • Υπουργείο Εξωτερικών

  • Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

  • Τμήμα Αρχαιοτήτων

  • Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

  • Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας

  • Πανεπιστήμιο Κύπρου 

 

Πρόεδρος

Λουκία Λοΐζου Χατζηγαβριήλ, Διευθύντρια της Λεβεντείου Πινακοθήκη

Γενικός Γραμματέας

Παύλος Παρασκευάς, Διευθυντής Πολιτιστικών Υπηρεσιών, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Μέλη

Δρ Κυπριανός Λούης, Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Δρ Νίκη Παπά, Προϊσταμένη Γραφείου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Δρ Μαρίνα Σολομίδου Ιερωνυμίδου, Διευθύντρια Τμήματος Αρχαιοτήτων

Ιωάννα Μαλλιώτη, Λειτουργός Πολιτιστικής Διπλωματίας, Υπουργείο Εξωτερικών

Μαρίνα Πολυδώρου, Λειτουργός Τύπου και Πληροφοριών Α' (Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων), Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Δρ Βασιλική Κασσιανίδου, Διευθύντρια Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας, Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Κύπρου

Φίλιππος Χριστοφή, Εκπρόσωπος Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας, Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

 Μαρίνα Μιχαηλίδου-Καδή, Ανώτερη Λειτουργός Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Αριστίνδην μέλη

Δρ Ιωάννης Ηλιάδης, Διευθυντής Βυζαντινού Μουσείου και Πινακοθήκης Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου

Δρ Σοφοκλής Χατζησάββας, Αρχαιολόγος – Ερευνητής, πρώην Διευθυντής του Τμήματος Αρχαιοτήτων