Προστασία Πολιτιστικών Αγαθών σε περίπτωση Ένοπλης Σύρραξης


“…καταστροφή των πολιτιστικών αγαθών οποιουδήποτε λαού συνιστά καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς ολόκληρης της ανθρωπότητας, καθώς κάθε λαός ξεχωριστά συμβάλλει στη δημιουργία του παγκόσμιου πολιτισμού…”

Προοίμιο της Σύμβασης της UNESCO του 1954

 

Η πολιτιστική κληρονομιά αντικατοπτρίζει τη ζωή της κάθε κοινότητας, την ιστορία και την ταυτότητά της. Η διατήρησή της συμβάλλει στον επαναπροσδιορισμό της ταυτότητάς των διαφόρων κοινοτήτων, ιδιαίτερα όπου αυτή απειλείται, και διευκολύνει τη σύνδεση του παρελθόντος με το παρόν των μελών της κάθε κοινότητας.

Η Σύμβαση για την Προστασία Πολιτιστικών Αγαθών σε περίπτωση Ένοπλης Σύρραξης υιοθετήθηκε στη Χάγη το 1954, ως συνέπεια μαζικών καταστροφών πολιτιστικής κληρονομιάς στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Πρόκειται για την πρώτη διεθνή συνθήκη που έχει ως αποστολή αποκλειστικά την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς σε περιπτώσεις πολέμου.

Η Σύμβαση υιοθετήθηκε μαζί με ένα Πρωτόκολλο που αφορά στην παρεμπόδιση της εξαγωγής πολιτιστικών αγαθών από κατεχόμενα εδάφη και τη διασφάλιση της επιστροφής τέτοιων αγαθών στα κράτη από τα οποία είχαν μετακινηθεί.

Η καταστροφή πολιτιστικών αγαθών στη διάρκεια των συγκρούσεων που έλαβαν χώρα στα τέλη της δεκαετίας του 1980 - αρχές 1990, υπογράμμιζαν την ανάγκη να γίνουν ορισμένες βελτιωτικές τροποποιήσεις ώστε να μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή η Σύμβαση της Χάγης. Έτσι, ξεκίνησε μια αναθεώρηση της Σύμβασης το 1991, που κατέληξε στην υιοθέτηση ενός Δεύτερου Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση της Χάγης, τον Μάρτιο του 1999.

Η Κύπρος διετέλεσε μέλος της Διακυβερνητικής Επιτροπής του Δευτέρου Πρωτοκόλλου της Σύμβασης της Χάγης για την Προστασία Πολιτιστικών Αγαθών σε περίπτωση Ένοπλης Σύρραξης για την περίοδο 2007-2011 και συνέβαλε ουσιαστικά στη σύνταξη των κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή του 2ου Πρωτοκόλλου

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Δρ Μαρίνα Σολομίδου - Ιερωνυμίδου
Τμήμα Αρχαιοτήτων
Μουσείου 1, 1516 Λευκωσία
Τηλ.: +357 22865804