Ισότητα των Φύλων


"Η ισότητα των φύλων είναι ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, μια απαραίτητη προϋπόθεση για μια βιώσιμη/αειφόρο, ανθρωποκεντρική ανάπτυξη...”

Σχέδιο Δράσης της UNESCO για την Ισότητα των Φύλων, 2019

 

Η ισότητα των φύλων, ως βασικό ανθρώπινο δικαίωμα και απαραίτητη προϋπόθεση για την ειρήνη, αποτελεί βασικό στόχο της UNESCO. Παρά την υιοθέτηση διεθνών νομικών οργάνων, οι ανισότητες ανάμεσα στα φύλα εξακολουθούν να υφίστανται σε αρκετές περιοχές του κόσμου. Η βία κατά των γυναικών, η φτώχεια που συνδέεται με το φύλο, ο αποκλεισμός των γυναικών από τα όργανα λήψης αποφάσεων ή την οικονομική και πολιτική ζωή αποτελούν ζητήματα που ενόσω παραμένουν άλυτα δεν μπορούμε να μιλάμε για ισότητα των φύλων. Η υπέρβαση αυτών των ανισοτήτων σχετίζεται με ευρύτερες κοινωνικές μεταρρυθμίσεις στις κοινωνικές δομές και κατάρριψη στερεοτύπων για τους ρόλους των δύο φύλων.

Με αυτά τα δεδομένα, το Πρόγραμμα Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών της UΝΕSCO συμβάλλει στην προώθηση της έρευνας με έμφαση στην εφαρμογή σχετικών στρατηγικών, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, στην επιμόρφωση και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών σε όλο τον κόσμο.

Επίσης, το 2010 συστάθηκε το «UN WOMEΝ», ένα σώμα των Ηνωμένων Εθνών αρμόδιο για την ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών, με το οποίο συνεργάζεται η UNESCO για το συντονισμό σχετικών δράσεων σε όλο τον κόσμο.

Στην Κύπρο με ζητήματα ισότητας των Φύλων και Ενδυνάμωσης των Γυναικών ασχολείται η Έδρα UNESCO του Πανεπιστημίου Κύπρου. Επίσης, η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO, μετά από σχετικό διαγωνισμό συγγραφής που προκήρυξε κατά τη σχολική χρονιά 2008-2009, έχει εκδώσει παιδικές ιστορίες με θεματική για τα δύο φύλα και τα στερεότυπα που σχετίζονται με τους ρόλους τους. Οι ιστορίες διατίθενται δωρεάν για το κοινό, από τα γραφεία της Επιτροπής.

 

Περισσότερες πληροφορίες: