Νεολαία


Οι νέοι και οι νέες έχουν τη δημιουργικότητα, τη δυνατότητα και την ικανότητα να αλλάξουν τον κόσμο, για τους ίδιους αλλά και για την κοινωνία τους. Στόχος του προγράμματος της UNESCO είναι η ενδυνάμωση των νέων για την εξέλιξη και την πρόοδο της κοινωνίας.

Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, νέοι θεωρούνται τα άτομα ηλικίας 15 με 24 χρονών. Εντούτοις, η UNESCO προσδίδει μια πιο ευρεία έννοια στη λέξη νεολαία, χρησιμοποιώντας διαφορετικούς ορισμούς σύμφωνα με το γενικό πλαίσιο και τη χώρα στην οποία αναφερόμαστε. 

 

Σχετικά με το πρόγραμμα

Στόχος της UNESCO είναι η συμβολή στη χειραφέτηση των νέων, προσεγγίζοντάς τους, βρίσκοντας λύση στα προβλήματά τους και ακούγοντας τις ιδέες τους, ώστε να μπορέσουν οι νέοι να αναπτύξουν τις απαραίτητες ικανότητες και τεχνογνωσία. 

 

Η UNESCO ενθαρρύνει:

  • τη συμμετοχή των νέων (ανδρών και γυναικών) στις δράσεις της UNESCO και των συνεργατών της, για την ενδυνάμωση του διαλόγου μεταξύ της νεολαίας και των οργανισμών·
  • τη συνεργασία μεταξύ των νέων και της UNESCO για δράση και δημιουργία προγραμμάτων σχετικά με τους τομείς δράσης του Οργανισμού·
  • την ένταξη των ανησυχιών και των προσδοκιών των νέων στους τομείς της εκπαίδευσης, των επιστημών, του πολιτισμού και της επικοινωνίας.

 

UNESCO και νέοι

Οι νέοι, άνδρες και γυναίκες αποτελούν σήμερα, περισσότερο από ποτέ τους πιο σημαντικούς φορείς αλλαγής, που δημιουργούν μια νέα πραγματικότητα για τους ίδιους αλλά και για την κοινότητά τους. Οι νέοι σε όλο τον κόσμο αναζητούν ευκαιρίες εκμάθησης και συνεργασίας για ένα καλύτερο μέλλον. 

Η UNESCO αναγνωρίζοντας το γεγονός αυτό και θεωρώντας σημαντική την εργασία για τους νέους, σχεδίασε την Επιχειρησιακή Στρατηγική για τη νεολαία (2014-2021), η οποία αποτελεί τον καρπό μιας μεγάλης προσπάθειας στην οποία συνέβαλαν νέοι από τα κράτη-μέλη.

 

Η στρατηγική

Καλύπτοντας μια περίοδο οκτώ χρόνων, η στρατηγική προσφέρει ένα πλαίσιο ανάπτυξης και δημιουργίας συνεργασιών μεταξύ των οργανισμών των νέων και των ενδιαφερόμενων οργανισμών. Βασίζεται στο γεγονός ότι οι νέοι αποτελούν τους παράγοντες-κλειδιά στην επίτευξη της ειρήνης.

Η στρατηγική προβλέπει τρεις θεματικούς πυλώνες στους τομείς δράσης του Οργανισμού:

  1. Διαμόρφωση και επανεξέταση των πολιτικών με τη συμμετοχή των νέων·
  2. Ενδυνάμωση των δυνατοτήτων για ομαλή ενηλικίωση·
  3. Συμμετοχή στα κοινά, δημοκρατικότητα και κοινωνική καινοτομία.