Βιοηθική


Ο τομέας της Βιοηθικής αφορά στη σωστή διαχείριση της συλλογής, επεξεργασίας, φύλαξης και χρήσης των ανθρώπινων γενετικών δεδομένων, που στις μέρες μας αξιοποιούνται ολοένα και περισσότερο από τη σύγχρονη ιατρική, αλλά και στην αστυνομική έρευνα.

Ωστόσο, η προσπάθεια να προσδιοριστεί ένα κοινώς αποδεκτό πλαίσιο για την εφαρμογή αρχών Βιοηθικής δεν είναι εύκολη, καθώς τα διλήμματα στον τομέα της ιατρικής και επιστημονικής έρευνας σχετίζονται άμεσα με το πολιτιστικό, θρησκευτικό και φιλοσοφικό υπόβαθρο κάθε κοινωνίας. Η UNESCO καταβάλλει προσπάθειες για καθορισμό συγκεκριμένων κριτηρίων που να διασφαλίζουν υπευθυνότητα και εχεμύθεια στη χρήση των στοιχείων αυτών, ώστε να μην παραβιάζονται οι βασικές ελευθερίες του ανθρώπου ή να θίγεται η αξιοπρέπειά του.

Το 2001 συστάθηκε η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου (ΕΕΒΚ), η οποία ασχολείται με την οργάνωση, έρευνα και μελέτη μηχανισμών λειτουργίας και τρόπων ρύθμισης των θεμάτων που σχετίζονται με τη βιοτεχνολογία και τις εφαρμογές της, με στόχο την αποτελεσματική προστασία του ατόμου από την εκμετάλλευση και την άγνοια.

 

Επικοινωνία:

Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου
Τηλ: 22-809038 / 22-809039
Φαξ: 22-353878
Email: cnbc@bioethics.gov.cy