Βιοηθική


Ο τομέας της Βιοηθικής αφορά στη σωστή διαχείριση της συλλογής, επεξεργασίας, φύλαξης και χρήσης των ανθρώπινων γενετικών δεδομένων, που στις μέρες μας αξιοποιούνται ολοένα και περισσότερο από τη σύγχρονη ιατρική, αλλά και στην αστυνομική έρευνα.

Ωστόσο, η προσπάθεια να προσδιοριστεί ένα κοινώς αποδεκτό πλαίσιο για την εφαρμογή αρχών Βιοηθικής δεν είναι εύκολη, καθώς τα διλήμματα στον τομέα της ιατρικής και επιστημονικής έρευνας σχετίζονται άμεσα με το πολιτιστικό, θρησκευτικό και φιλοσοφικό υπόβαθρο κάθε κοινωνίας. Η UNESCO καταβάλλει προσπάθειες για καθορισμό συγκεκριμένων κριτηρίων που να διασφαλίζουν υπευθυνότητα και εχεμύθεια στη χρήση των στοιχείων αυτών, ώστε να μην παραβιάζονται οι βασικές ελευθερίες του ανθρώπου ή να θίγεται η αξιοπρέπειά του.

 

Περισσότερες πληροφορίες: