Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη - Κύπρος


Η Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη Περιβαλλοντικής (ΕΠΑΑ), αποτελεί μόνιμη οριζόντια δομή του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Δημιουργήθηκε με στόχο την παρακολούθηση της υλοποίησης και την επικαιροποίηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδιασμού για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με επίκεντρο την Αειφόρο Ανάπτυξη, το οποίο συνιστά το κατεξοχήν κείμενο πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας για την προώθηση της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη στην τυπική, μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση.

Στις βασικές δράσεις της Μονάδας για την ΕΠΑΑ περιλαμβάνονται:

  • η διαχείριση και εποπτεία του κρατικού Δικτύου Κέντρων Εκπαίδευσης για Περιβαλλοντική και την Αειφόρο Ανάπτυξη, το οποίο αποτελείται από επτά (7) Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και συνιστά συμπληρωματική δομή μη-τυπικής εκπαίδευσης για τα θέματα της αειφόρου ανάπτυξη,
  • η υλοποίηση του Αναλυτικού Προγράμματος για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ),
  • η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και των στελεχών εκπαίδευσης σε θέματα διδακτικής και μεθοδολογίας της ΕΑΑ, στις ικανότητες της ΕΑΑ, στους στόχους της Αειφόρο Ανάπτυξης της Παγκόσμιας, Ατζέντας των Ηνωμένων Εθνών 2030,
  • η συγγραφή και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού στους στόχους της Αειφόρου Ανάπτυξης,
  • η υλοποίηση παρεμβατικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το περιβάλλον και την Αειφορία σε σχολεία και κοινότητες,
  • η προώθηση του αειφόρου σχολείου στην βάση της ολιστικής σχολικής προσέγγισης,
  • η δικτύωση και συνεργασία σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο με οργανισμούς κα φορείς που επιτελούν σημαντικό έργο στο πεδίο της ΕΑΑ όπως η UNESCO, UNECE, UNEP, MIO-ESDE, UoM, GENE κ.λπ.,
  • η υλοποίηση ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών προγραμμάτων για την ΕΑΑ, στη βάση της αξιοποίησης ποικίλων χρηματοδοτικών εργαλείων,
  • και η ετοιμασία εθνικών εκθέσεων στα θέματα που αφορούν την ΕΠΑΑ, αλλά και στην συγγραφή των κειμένων πολιτικής για την ΕΠΑΑ σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο (επικαιροποίηση εθνικού Στρατηγικού Σχεδιασμού για την ΕΠΑΑ, Μεσογειακή Στρατηγική για την ΕΑΑ, Στρατηγικό Σχέδιο για την ΕΑΑ 2030 της UNECE κ.λπ.).

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου

Προϊστάμενη Μονάδας ΕΠΑΑ, (ΑΛΕΠ)

Τηλ.: +357 22 402352

Φαξ:+357 22 480505

Email: perivallontika@cyearn.pi.ac.cy, zachariou.a@cytanet.com.cy

 

Περισσότερες πληροφορίες: