Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη


Η εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη είναι ένα από τα πιο σημαντικά πεδία του τομέα της εκπαίδευσης για την UNESCO. Επιτρέπει σε κάθε ανθρώπινο ον την απόκτηση της γνώσης, των δεξιοτήτων και των αρχών για τη δημιουργία ενός αειφόρου μέλλοντος για τις επόμενες γενιές. 

Τα κύρια θέματα της αειφόρου ανάπτυξης, όπως η κλιματική αλλαγή, ο περιορισμός του κινδύνου φυσικών καταστροφών, η βιοποικιλότητα, η εξάλειψη της φτώχειας και η αειφόρος κατανάλωση συμπεριλαμβάνονται στην εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη. H UNESCO ενθαρρύνει επίσης την συμμετοχή και την ενδυνάμωση των μαθητευόμενων, στην αλλαγή συμπεριφοράς και την ευαισθητοποίηση σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη. 

Με σκοπό την προώθηση της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη, η UNESCO δημοσιεύει καλές πρακτικές και καθιέρωσε μία δεκαετία για την αειφόρο ανάπτυξη (2005-2014). Επίσης, επιβραβεύει άτομα, ιδρύματα και οργανισμούς που προωθούν δραστηριότητες σχετικά με την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη.    

 

 

Περισσότερες πληροφορίες: