Νερό


Η UNESCO αναγνωρίζει τη στενή σχέση αειφόρου ανάπτυξης και υδάτινων πόρων, καθώς υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου το νερό διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη αλλά και παραδείγματα όπου η ποιότητα του νερού θυσιάστηκε χάριν της ανάπτυξης ή αποτέλεσε αφορμή συρράξεων. Το νερό αποτελεί επίσης βασικό στοιχείο για την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας, καθώς η σωστή διαχείρισή του, συμβάλλει στην ευημερία, την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, τον περιορισμό της φτώχειας και την ισότητα.

Το Διεθνές Υδρολογικό Πρόγραμμα της UNESCO αφορά στην επιστημονική έρευνα σχετικά με το νερό, στη διαχείριση των υδάτινων πόρων, στην εκπαίδευση και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη σωστή χρήση του νερού.  Όλα τα περιβαλλοντικά προβλήματα εξ ορισμού αποτελούν και κοινωνικά προβλήματα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην έρευνα και την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα θέματα:

  • Νερό, πολιτισμός και ηθική
  • Αξία του νερού
  • Συγκρούσεις εξαιτίας του νερού
  • Ασφάλεια σε φυσικές καταστροφές που οφείλονται στο νερό (πχ. πλημμύρες)

Για την προώθηση των πιο πάνω στόχων, η UNESCO καθιέρωσε την 22η Μαρτίου ως Παγκόσμια Ημέρα Νερού.

 

Περισσότερες πληροφορίες: