Διακυβερνητική Ωκεανογραφική Επιτροπή


Η Διακυβερνητική Ωκεανογραφική Επιτροπή (IOC - Intergovernmental Oceanographic Commission) της UNESCO ιδρύθηκε το 1960, με στόχο την προώθηση της διεθνούς και περιφερειακής συνεργασίας στην έρευνα και την προστασία των θαλασσών.

Συγκεκριμένα, συντονίζει προγράμματα στη θαλάσσια έρευνα, εφαρμόζει συστήματα παρατήρησης και συστήματα μετριασμού των κινδύνων και προάγει την εκπαίδευση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων με στόχο να βοηθήσει τα κράτη μέλη να διαχειριστούν με σύνεση τους πόρους των ωκεανών και των παράκτιων περιοχών, διασφαλίζοντας έτσι την αειφόρο ανάπτυξη.

Επιπλέον, η Διεθνής Ωκεανογραφική Επιτροπή προσπαθεί να αναπτύξει περαιτέρω την εφαρμογή ενός ενιαίου πλαισίου διακυβέρνησης των ωκεανών, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των κρατών μελών στον τομέα της θαλάσσιας επιστημονικής έρευνας και της διαχείρισης των ωκεανών.

Ωκεανογραφική Επιτροπή Κύπρου

Η Κύπρος είναι κράτος μέλος της ΔΩΕ από το 1977 και συμμετέχει ενεργά σε διάφορα προγράμματα της Επιτροπής, όπως:

  • το IODE (International Oceanographic Data and Information Exchange), το οποίο έχει ως στόχο την ανάπτυξη εξειδικευμένων βάσεων ωκεανογραφικών δεδομένων και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών,
  • το NEAMTWS (North East Atlantic Mediterranean Tsunami Warning System), το οποίο έχει ως στόχο το συντονισμό των χωρών μελών του IOC στη δημιουργία ενός Πανευρωπαϊκού και Μεσογειακού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για κύματα τσουνάμι.

Περισσότερες πληροφορίες:

Σημείο Επαφής:

Δρ Κώστας Α. Κωνσταντίνου

Διευθυντής

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

1415 Λευκωσία

Τηλ: +357 22409211, +357 22409210, +357 22409213

Ε-mail: director@gsd.moa.gov.cy