Διακυβερνητική Ωκεανογραφική Επιτροπή


Η Διακυβερνητική Ωκεανογραφική Επιτροπή (IOC - Intergovernmental Oceanographic Commission) της UNESCO ιδρύθηκε το 1960, με στόχο την προώθηση της διεθνούς και περιφερειακής συνεργασίας στην έρευνα και την προστασία των θαλασσών.

Συγκεκριμένα, συντονίζει προγράμματα στη θαλάσσια έρευνα, εφαρμόζει συστήματα παρατήρησης και συστήματα μετριασμού των κινδύνων και προάγει την εκπαίδευση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων με στόχο να βοηθήσει τα κράτη μέλη να διαχειριστούν με σύνεση τους πόρους των ωκεανών και των παράκτιων περιοχών, διασφαλίζοντας έτσι την αειφόρο ανάπτυξη.

Επιπλέον, η Διεθνής Ωκεανογραφική Επιτροπή προσπαθεί να αναπτύξει περαιτέρω την εφαρμογή ενός ενιαίου πλαισίου διακυβέρνησης των ωκεανών, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των κρατών μελών στον τομέα της θαλάσσιας επιστημονικής έρευνας και της διαχείρισης των ωκεανών.

 

Περισσότερες πληροφορίες: