Κλιματικές Αλλαγές


Οι κλιματικές αλλαγές, ζήτημα που ήδη επηρεάζει όλα τα κράτη, άλλα σε μικρότερο άλλα σε μεγαλύτερο βαθμό, δεν αφορά απλώς στο περιβάλλον αλλά συνδέεται στενά και με άλλα σοβαρά κοινωνικά ζητήματα. Η εφαρμογή αποτελεσματικών στρατηγικών για προσαρμογή στα νέα δεδομένα, μετριασμό των επιπτώσεων, περιορισμό των εκπομπών ρύπων και ανάπτυξη οικολογικών τεχνολογιών είναι απαραίτητη. Για το σκοπό αυτό η UNESCO συνεργάζεται με τα κράτη μέλη μέσω της πρωτοβουλίας «UNESCO Climate Change», η οποία ξεκίνησε το 2009, στα πλαίσια και της ευρύτερης στρατηγικής του ΟΗΕ “Acting on Climate Change: The UN System Delivering as One”.

 

Περισσότερες πληροφορίες: