Πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαδικτυακό σεμινάριο για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά

12 Μαρτίου 2021

Η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO απευθύνει πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαδικτυακό σεμινάριο για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά (ΑΠΚ) που θα πραγματοποιηθεί στις 10-14 Μαΐου 2021 (πέντε συναντήσεις διάρκειας 3 ωρών). Συγκεκριμένα, στη διάρκεια του σεμιναρίου, δύο ειδικοί εκπαιδευτές (μέλη του διεθνούς Facilitators Network, trained by UNESCO) θα εκπαιδεύσουν τους συμμετέχοντες/-ουσες στον καταρτισμό σχεδίων διαφύλαξης στοιχείων εγγεγραμμένων στον Εθνικό Κατάλογο ΑΠΚ ή και στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο ΑΠΚ της Ανθρωπότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις που συνδέονται με τη βιωσιμότητά τους, τις αρχές δεοντολογίας και θέματα αειφόρου ανάπτυξης όπως διατυπώνονται στις κατευθυντήριες οδηγίες της UNESCO για την ΑΠΚ. Σκοπός είναι η αναβάθμιση των δράσεων που υλοποιούνται για την προβολή και διατήρηση της ΑΠΚ και η ένταξή τους σε ένα ευρύτερο πλαίσιο στρατηγικού σχεδιασμού. Στη διάρκεια του σεμιναρίου θα καλυφθούν τα ακόλουθα θέματα:

  • Επεξήγηση πλαισίου και διαδικασιών σχεδιασμού μέτρων διαφύλαξης σύμφωνα με τις αρχές της Σύμβασης της UNESCO του 2003 και των κατευθυντήριων οδηγιών για την εφαρμογή της.
  • Παρουσίαση και συζήτηση διαφορετικών σεναρίων και παραδειγμάτων, εντοπισμών δυνατών και αδύνατων σημείων, με στόχο την καλύτερη κατανόηση θεμάτων που αφορούν την ΑΠΚ και τη βελτίωση της ικανότητας σχεδιασμού προγραμμάτων διαφύλαξης των στοιχείων ΑΠΚ, λαμβάνοντας υπόψη ποικίλες παραμέτρους.  
  • Διασύνδεση θεμάτων που αφορούν τη διαφύλαξη της ΑΠΚ με τις αρχές αειφόρου ανάπτυξης και δεοντολογίας όπως διατυπώνονται στη Σύμβαση 2003.
  • Πρακτική επεξήγηση και ανάλυση του πρωτεύοντος ρόλου των τοπικών κοινοτήτων στον σχεδιασμό προγραμμάτων διαφύλαξης της ΑΠΚ.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο για τη διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (με έδρα τη Σόφια), υπό την αιγίδα της UNESCO και με τη στήριξη της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Πανεπιστήμιο Κύπρου).

Οι 25 περίπου συμμετέχοντες/-ουσες που θα επιλεγούν πρέπει να έχουν βασική γνώση θεμάτων που αφορούν την ΑΠΚ, μέσα από προηγούμενη ενεργό εμπλοκή τους στην καταγραφή (πχ. συγγραφή αιτήσεων για εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο) και εφαρμογή προγραμμάτων διατήρησης (πχ. μέσω του προγράμματος «Πολιτισμός» ή του «Σχεδίου για τη Διατήρηση της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς» των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας). Η γλώσσα του σεμιναρίου είναι η αγγλική και θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής.

Υποβολή αιτήσεων (ηλεκτρονικά): πατήστε εδώ

Προθεσμία: μέχρι τις 26 Μαρτίου 2021

Για άλλες πληροφορίες – διευκρινίσεις:  Θέκλα Παπαντωνίου, Λειτουργός της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO (email: tpapantoniou@culture.moec.gov.cy, τηλέφωνο: 22809810).